Avantatges competitius

CANAL ÈTIC EXTERN

Un canal de denúncies gestionat per una empresa externa composta per detectives, assegura la neutralitat, objectivitat i eficàcia en el tractament de les denúncies rebudes, evitant que durant el procés de comunicació bidireccional entre els gestors de canal i els responsables de l’empresa als quals s’han de comunicar les alertes rebudes, pugui veure’s corromput per interessos personals o professionals, ja que el que ocorre en el si de l’empresa, implica persones de l’empresa, ja sigui per acció o per omissió.