Avantatges competitius

LLEI DE SEGURETAT PRIVADA 5/2014,
DE 4 D’ABRIL

La Llei de Seguretat Privada 5/2014, indica que els despatxos de detectius podran prestar, amb caràcter exclusiu i excloent, serveis de recerca privada en relació a persones, fets o delictes sol perseguibles a instàncies de part. Segons el Codi Penal (article 31 quater) la personalitat jurídica de l’empresa veuria exonerada la seva responsabilitat penal en cas de produir-se delicte, sempre que pogués provar:

“Haver col·laborat en la recerca del fet aportant proves, en qualsevol moment del procés, que fossin noves i decisives per a esclarir les responsabilitats”.

Per això, comptar amb detectius privats en la gestió de compliance permet abastar la recerca completa que es derivi d’una possible denúncia i aportar informació probatòria amb garantia judicial, en cas necessari.